Privacy

Op de Antoniusschool wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Jaarlijks vragen we de ouders toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s van hun kind(eren). Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door de school, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school geeft ouders alleen toestemming om foto’s en video’s te maken als zij foto’s en video’s waarop kinderen herkenbaar zijn niet plaatsen op internet en social media. Mocht u op de site foto’s tegenkomen die in uw ogen ongewenst zijn, neem dan contact op met de websitebeheerder.

Samenwerkingsstichting Kans en Kleur en dus ook de Antoniusschool doet mee in een pilot waarin we automatisch via het leerlingvolgsysteem van Cito gegevens aanleveren bij het NRO voor het nationaal cohort onderzoek. We doen mee omdat wij als Kans & Kleur inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van ons onderwijs. Meer informatie hierover kunt u hier teruglezen.

Kans & Kleur maakt gebruik van de modelbewerkersovereenkomst voor afspraken met de uitgever. Hierin staat o.a. welke beveiligingsmaatregelen de uitgever of leverancier treft om de veiligheid van de verwerkte leerlinggegevens te waarborgen.